Nuri Bilgin

Nuri Bilgin Kimdir?


Nuri Bilgin İlkögretimini dogum yeri Sandıklı’da yaptıktan sonra, Akşehir llkögretmen Okulu ve Ankara Yüksek Ögretmen Okulu kanalından geçerek lisans egitimini 1969’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Felsefe Bölümü Psikoloji Kürsüsünde tamamlayan yazar, mezuniyetini müteakiben bir yıl Adana-Kozan Lisesi’nde felsefe ögretmeni olarak çalışmıştır.

Ardından Milli Egitim Bakanlıgı adına 1416 sayılı yasa çerçevesinde burslu olarak Fransa’ya gönderilen yazar, Strasbourg Üniversitesi’nde dört yıl süreyle araştırma asistanı olarak yanında çalıştıgı Abraham A. Moles’in danışmanlıgında sosyal psikoloji alanında doktora egitimini tamamlamıştır. 1976 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Davranış Bilimleri Bölümü’nde doktor asistan olarak akademik hayata atılan yazar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde 1981 ‘de doçent, 1988’de profesör olmuştur.

Doktora tezinden itibaren insan-eşya ilişkileri, kişilerarası iletişim ve kitle iletişim olgularıyla ilgilenen yazar, son yirmi yıldır siyaset psikolojisi alanına yönelmiş ve bu alanda özellikle “kimlik” kavramı etrafında eklemlenen kişisel ve kolektif kimlikler, yer kimligi ve kentsel yurttaşlık, cumhuriyet ve yurttaşlık, demokrasi ve katılımcılık üzerinde odaklaşmıştır.

Geleneksel olarak, bu kavramların, siyaset felsefesi, sosyal teori, kamu yönetimi ve siyaset bilimleri gibi alanlarda ele alındıgını ve bu nedenle, söz konusu kavramların işaret ettigi olgulara yaklaşımda normatif bakışların agırlıklı oldugu görüşünü taşıyan Bilgin, bunun yeterli olmadıgını ve sosyal bilimlerin de devreye girmesi gerektigini düşünmektedir. Bilgin bu perspektiften hareketle, çeşitli insan gruplarının bu olgulara ilişkin “sosyal temsilleri” ve pratikleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Nuri Bilgin’in kitle iletişimi ve medya; içerik analizi; yaşam kalitesi; kimlik arayışı ve sorunları; cumhuriyet ve demokrasi; yurttaşlık ve çokkimliklilik; kentte birlikte yaşamak ve kentsel yurttaşlık; politik kültür ve cumhuriyetçi demokrasi; çoğulculuk ve kent yönetimi; önyargı ve stereotipler, bilişsel çelişki, sosyal temsiller, vb. konularında yazılmış, Türkçe ve yabancı dillerde (Fransızca ve İngilizce) yayınlanmış, çeşitli yazıları bulunmaktadır.

Eserleri

 • Eşya Sistemleri ve lnsan -Eşya llişkileri (1983; Ege Üniv. Yayınları),
 • Eşya ve lnsan, (1991, Gündoğan Yayınları),
 • Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu (1994, Ege Yayıncılık),
 • Kolektif Kimlik (1995, Sistem Yayıncılık),
 • Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar (1995, Sistem Yayıncılık),
 • lnsan llişkileri ve Kimlik (1996, Sistem Yayıncılık),
 • Sosyal Psikoloji Sözlüğü: Kavramlar Yaklaşım/ar (2003, Bağlam Yayınları),
 • Cumhuriyeti Anlamak (2004, TERİG Yayınları),
 • Siyaset ve lnsan; Siyaset Psikolojisi Yazı /arı (2005, Bağlam Yayınları),
 • lçerik Analizi (2006, Siyasal Yayınevi)
 • Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik (1997, Bağlam Yayınları),
 • Demokrasi, Kimlik ve Yurttaşlık Bağlamında Cumhuriyet (1999, Ege Üniv. Yayınları),

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir