Başarısızlıkta Etkili Olan Faktörler


BAŞARISIZLIKTA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Başarısızlık konusunda etken olan bazı faktörler şunlardır:

Düşmanca Duygular:

Başarısızlıkta en etkili olan duygusal faktör düşmanca duyguların varlığıdır. Araştırmalara göre başarısız öğrencilerin başarılı öğrencilere oranla daha fazla düşmanca duygulara sahip olduğu görülmüştür.

Başaramama Korkusu:

Genel olarak başarılı olan öğrenciler ve başarısız olan öğrenciler başarı ve başarısızlıklarını kişisel ve çevresel nedenlere bağlar. Başarılı olan kişiler başarılarını kişisel etkenlere, başarısız olan kişiler ise başarısızlığını çevresel etmenlere bağlar.

Duygusal Olgunlaşmama:

Özelikle ergen ve eğitimsel yönelimdeki kişilerde gelecek planlaması konusunda kararsızlık görülür. Mesleki amaçların azlığı motivasyonu etkiler. Motivasyonun düşmesiyle orantılı olarak da okul başarısı düşer. Dolayısıyla hangi mesleği icra edeceğinin olgunluğuna erişememiş kişilerde okuldan kaçma ve düşük not alma durumu gözlemlenir.

Araştırmalarda lise düzeyindeki başarılı ve başarısız öğrenciler karşılaştırıldığında başarılı öğrencilerin kendilerini daha iyi kontrol edebildikleri, kısa süreli başarılara rağbet etmeyip geleceğe dönük planlara yöneldikleri görülmüştür. Üniversite öğrencilerinde ise başarılı öğrencilerin daha fazla sorumluluk ve sosyal bilince sahip oldukları, hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba gösterdikleri görülür.

Benlik Algısı:

Araştırmalar başarılı öğrencilerin olumlu tutumlara, iyi ilişkilere ve öğretmenlerin gözünde pozitif bir imaja,sorumluluk ve kendine güven duygusuna sahip oldukları görülür. Duygusal açıdan daha olgun ve benlik algısı yüksek öğrencilerdir. Genellikle kendi kapasitelerinin yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkındalardır. Başarısız öğrenciler ise bu farkındalıkta olmayıp amaç edinemezler. Dolayısıyla amaçlarına ulaşmak için zamanlarını iyi kullanamama sorunu yaşarlar.

Motivasyon :

Genellikle başarısız kişilerin motivasyonu başarılılara göre düşüktür. Motivasyonu artırmak için kendine güven aşılanmalıdır.  Çalışmaları ailesi tarafından desteklenmeyen ve sürekli eleştirilen çocuklar kendilerini değersiz görürler. Bu da kapasitesinin olmasına rağmen kendisini gizlemesine sebep olabilir. Ayrıca çocuklara sürekli başarmaları konusunda yönlendirmenin yanlış olduğu,başarısız olabileceklerinin de vurgulanması gerektiği unutulmamalıdır.

Sınav Kaygısı :

Başarısızlığa sebep olan en önemli faktörlerden biri yüksek kaygı düzeyidir. Sınav kaygısı kişinin performansına etki eden , aşırı fizyolojik tepkileri ve sınavla ilişkisi olmayan zihinsel etkinlikleri kapsamaktadır. Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler elde edecekleri başarı düzeyinin kendi değerlerini belirleyeceğini düşünürler. Başarısız olduklarında ise kötü ve akılsız olduklarını düşünme eğilimindedirler. Sınav kaygısı ise çalışma alışkanlığı kazanmamış olmakla orantılıdır. Düşük kaygılı kişiler başarısızlığı dışsal faktörlere, yüksek kaygılı kişiler başarısızlığı içsel faktörlere bağlar.

Kardeş Tutumları :

Başarısızlık durumunda kardeşler anne-baba tutumunu benimsemeye yatkındırlar. Başarısız olan kişi ise kardeşlerinin müdahalesini kabul etmeyip saldırgan davranışlar sergileyebilir. Kardeşler arasındaki başarı düzeyi farkı bu tür duyguların yaşanmasına sebep olur. Bunu en iyi önleyecek olan aile ortamında kıyaslamanın bulunmamasıdır.

Arkadaşlık İlişkileri :

Arkadaş grubu tarafından kabul görülme ihtiyacı bir gerçektir. Arkadaş grubunun eğitimsel faaliyetlere bakış açısına oranla eğitimsel faaliyetlere yönelim gerçekleşir. Özellikle gençlerin eğitimsel istekleri ile arkadaşlarının istekleri arasında uyum vardır.

Ders Çalışma Teknikleri : 

Metin düzenleme ve kavramsal güçlükler gibi öğrenilecek konuların yapısı;öğrencinin özetleme , not alma becerisi ve  hafıza kapasitesine göre öğrenmeyi kolaylaştıran veya zorlaştıran faktörlerdir.

Başarısızlıkta Etkili Olan Faktörler adlı yazımız hakkında yorum yapabilir ve görüş bildirebilirsiniz…


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir